RAZ, DWA...TRZY!

Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Sklep internetowy ONICO Warszawa (adres: www.sklep.onicowarszawa.pl), zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 3/2, 00-586 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243759, o numerze NIP 5262883859, o numerze REGON 140250122,, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 PLN, wpłaconym całości, numer telefonu: +48 515 785 227, adres e-mail: sklep@onicowarszawa.pl, zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

ZAWARCIE UMOWY I PRZEDMIOT SPRZEDAŻY.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy składającym zamówienie w Sklepie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedawcą.
 2. W celu dokonania zakupu w Sklepie Kupujący, na podstawie zamieszczonych w Sklepie informacji o towarach, dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa zamówienie na ten towar, ze wskazaniem miejsca dostawy i sposobu płatności.
 3. Zamówienie składa się za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu. Prawidłowe zamówienie zawiera co najmniej następujące informacje: Dane kontaktowe Kupującego (imię nazwisko/oznaczenie firmy i jej NIP, adres e-mail), adres zamieszkania i adres dostawy,
 4. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzyma na podany przez niego adres e-mail automatyczną wiadomość potwierdzającą prawidłowe dostarczenie formularza zamówienia Sprzedającemu.
 5. W dalszej kolejności Sklep weryfikuje poprawność zamówienia oraz dostępność towaru po czym na adres e-mail Kupującego przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 683 ze zm., zwana dalej: Ustawą o prawach konsumenta)
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, z powodu niedostępności danego towaru, Kupujący jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o odmowie realizacji zamówienia. Jeżeli zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, jednakże w terminie dłuższym niż wskazany w pkt. III.4, Sprzedawca informuje Kupującego o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji. W przypadku odmowy Kupującego zmiany terminu realizacji zamówienia, Sprzedawca odmawia realizacji danego zamówienia, zgodnie z postanowieniami zd. 1 powyżej.
 8. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami ust. 7,w szczególności w przypadku zaistnienia błędów systemowych w Sklepie, skutkujących wyświetleniem nieprawidłowego opisu zamawianych lub rezerwowanych towarów, w tym nieprawidłowej ceny towarów, niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w terminie, o którym mowa w pkt. III.3, uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Klienta dane nie są prawidłowe.
 9. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w dniu udzielenia Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Faktura może mieć postać faktury elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże w wypełnianym formularzu elektronicznym, że faktura powinna zostać wystawiona w formie tradycyjnej.
 10. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacja o cenie podawana w Sklepie przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji od Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami ust. 5  powyżej.

PŁATNOŚĆ I REALIZACJA UMOWY.

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za towar zamówiony w Sklepie, zgodnie z postanowieniami ust. 12, wraz z kosztami dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia.
 2. Kupujący, składając zamówienie, może wybrać następujące formy płatności (przy czym formy płatności dostępne w odniesieniu do danego towaru lub danego zamówienia, wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego, o której mowa w pkt. I.3):
  a) płatność z góry za pomocą przelewu bankowego – po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy z informacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należną Sprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  b) płatność z góry za pomocą systemu PayU obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000274399.
 3. Termin zapłaty przez Kupującego wynosi 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z ust. 5 powyżej.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania towaru na adres dostawy wskazany w zamówieniu złożonym przez Kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku zamówienia koszulki spersonalizowanej – czas realizacji wynosi około 10 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności.
 5. Zakupione towary dostarczane są na koszt Kupującego, poprzez firmę kurierską Global Express, na wskazany przez Kupującego adres, na terytorium Polski. Koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe w odniesieniu do konkretnego towaru wskazywane są wyraźnie podczas składania zamówienia przez Kupującego.
 6. Kupujący będzie informowany o statusie zamówienia poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail podany zamówieniu.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Każdy zainteresowany może korzystać z następujących usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:
  a) usługi pozwalającej na przeglądanie, na stronie Sklepu, katalogu towarów dostępnych w Sklepie oraz uzyskiwanie informacji o tych towarach;
  b) usługi umożliwiającej składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie, w sposób określony w pkt. I.3, w celu ich nabycia w drodze umowy zawartej na odległość.
 2. Prawidłowe korzystanie z usług, o których mowa w ust. powyżej, możliwe jest wyłącznie przy pomocy komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).
 3. Kupujący zobowiązany jest do:
  a) korzystania z usług, o których mowa w ust. 1 w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
  c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  d) korzystania z usług, o których mowa w ust. 1 oraz z narzędzi dostępnych w Sklepie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się jedynie do Kupującego będącego konsumentem.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy: sklep@onicowarszawa.pl lub na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.1).
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w jeden ze sposobów wskazanych powyżej.
 6. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod TYM adresem.
 7. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 8. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów wysyłki towaru w zwykły sposób pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.1. za wyjątkiem sytuacji gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 9. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu wszystkich dokonanych przez kupującego płatności (w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Może on się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności o chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARÓW

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupującego niebędącego konsumentem jest wyłączona.
 4. W przypadku dochodzenia przez Kupującego będącego konsumentem roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy, zobowiązany jest on dostarczyć do Sprzedawcy wadliwe rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 5. Towary sprzedawane w sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. W przypadku istnienia takiej gwarancji Sprzedawca poinformuje Kupującego będącego konsumentem o jej treści i warunkach realizacji najpóźniej w chwili składania zamówienia zgodnie z pkt. II.3.

ZGŁASZANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1. Każdy Kupujący jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji dotyczących w szczególności nieprawidłowości w działaniu Sklepu czy też sposobu lub jakości świadczenia przez Sprzedawcę usług.
 2. Kupujący może złożyć reklamację w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres mailowy sklep@onicowarszawa.pl, bądź pocztą, na adres Sprzedawcy podany w ust.1.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego, powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych podczas zakupu Biletów oraz Karnetów w Siedzibie Klubu lub za pomocą Systemu internetowego jest ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Flory 3/2, 00-586 Warszawa KRS 0000243759 | NIP 5262883859 | REGON 140250122 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000243759. Kapitał zakładowy wynosi 500 000 zł, został w pełni opłacony.
 2. Odbiorcą podanych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, będą osoby zatrudnione w Onico Warszawa z siedzibą w Warszawie oraz podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy między stronami, zewnętrzna firma eBilet Polska Sp. z o. o. z siedzibą PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, lok. 01.045, 03-901 Warszawa oferująca sprzedaż biletów za pośrednictwem swojej strony.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu sprzedaży lub do czasu określonego na oświadczeniu wyrażenia zgody,
 5. Każdy klient dokonujący zakupu Biletu lub Karnetu w Siedzibie Klubu lub za pomocą Systemu internetowego ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Każdy klient dokonujący zakupu Biletu lub Karnetu w Siedzibie Klubu lub za pomocą Systemu internetowego ma prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Krajowego Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi sprzedaż Biletów lub Karnetów na imprezy sportowe organizowane przez Onico Warszawa.
 8. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych osobowych Grupy Spółek ONICO za pośrednictwem adresu e-mail office@onico.pl lub tel. T: +48 22 497 10 38 / F: +48 22 497 10 39 lub listownie na adres Onico SA z siedzibą w Warszawie ul. Flory 3/4 00-586 Warszawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, chyba że Sprzedawca wskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych, zgodnie z postanowieniami I.3, przed wejściem w życie zmian. Zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: https://onicowarszawa.pl/regulamin-sklepu/. Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłany nieodpłatnie Kupującemu, na każde jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Sprzedawcę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

KONTAKT: sklep@onicowarszawa.pl